Fællesmøder

Materialer og informationer

På denne side kan du finde præsentationer fra afholdte fællesmøder i ECOS.

Planlagte møder

  • ingen p.t.

2022

Q1

Institutmøde 2/2 2022

Ved institutmødet 2/2 2022 fortalte jeg om regnskabsresultatet for 2021, og det har naturligt nok medført mange diskussioner. I det følgende vil jeg sammenfatte situationen og samtidig forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, som budskaberne ved mødet har medført.

Hvad viser regnskabet for 2021?

På baggrund af årsregnskabet 2021, så tegner det til, at Ecoscience kommer ud med et underskud på ca. 7,6 millioner DKK. Jeg skal understrege, at vi endnu ikke har det helt endelige resultat, da alle regnskabstal er ved at blive tjekket efter. Ved status efter tredje kvartal 2021 (ØR3) tydede regnskabstal og forventninger fra projektlederne på, at 2021 regnskabet ville gå i nul; dvs. at regnskabet ville balancere budgettet. Imidlertid lykkedes det ikke at få den fremdrift på projekterne, som projektlederne forventede ved ØR3. Mere end 37 projekter havde således betydelige forsinkelser på afviklingen af lønkroner (>100.000 kr.), hvilket medfører både manglende løndækning og overheadindtægter for instituttet.

Hvorfor viser regnskabet et underskud?

Der er ikke tale om en enkelt, men mange forskellige forklaringer på underskuddet: en række feltaktiviteter og undervisningsworkshops kunne ikke gennemføres på grund af Corona-pandemien, flere ansættelser blev af forskellige årsager forsinkede eller kom ikke i mål, der er foretaget nogle investeringer i udstyr, som vil blive tilbagebetalt til instituttet fra projekter over de kommende år, midlertidigt fravær (sygdom og orlov) hos centrale medarbejdere har givet forsinkelser, og så har vi formentlig tabt momentum som følge af de gennemførte personalereduktioner og fokus på kommende indflytninger fra Silkeborg og Kalø til Århus samt omflytning i forbindelse med nedlæggelsen af pavillon i Roskilde.

Hvorfor blev det ikke forudset (fx i ØR3)?

Nogle projektledere er altid optimistiske i forhold til at afvikle forsknings- og rådgivningsopgaver, fordi de gerne vil holde deres deadlines. Vi havde forsøgt at tage højde for en vis overoptimisme i forbindelse med status for tredje kvartal (ØR3), men der var rigtig mange projekter, som endte med betydelige forsinkelser (af årsager, som er beskrevet oven for). Fremover er der derfor behov for meget tættere opfølgning på fremdriften i instituttets projekter.

Hvad gør ledelsen?

Ledelsen overvejede at inddrage budgettet fra lønforhandlingerne for 2022 som dækning af underskuddet, men besluttede, at det er vigtigt at bevare Ecoscience som en attraktiv arbejdsplads, samt at effekten af at droppe lønforhandlingerne ville have været beskeden. Det er vigtigt for mig at sige, at ledelsen ikke planlægger personalereduktioner som følge af underskuddet i 2021. Ledelsen har til gengæld besluttet, at DCE’s strategiske midler for 2022 på 3,7 millioner kr. vil blive brugt til at dække en væsentlig del af underskuddet fra 2021. Ledelsen vil endvidere følge udviklingen i fremdrift på projekter samt forbrug af timer på institutprojekter tæt for at få et bedre pejlemærke på udviklingen. I 2021 var der et væsentligt merforbrug på instituttimer, hvilket har mange årsager, herunder manglende opgaver i arbejdsprogram, overførsel af projekttimer som følge af udskudte opgaver grundet f.eks. corona samt overforbrug af timer på afsluttede projekter. I forhold til styring af projekttimer, så udsender ledelsen derfor om kort tid en uddybning af, hvad der forventes af projektlederne for at sikre transparens og facilitere den nødvendige fremdrift på projekterne og realisme i f.eks. ØR3. Disse forventninger er ikke væsentligt anderledes end tidligere, men det lader til, at der er sket et skred, så der skal strammes op.

Hvad skal medarbejderne gøre?

Medarbejdere uden fuldt arbejdsprogram for 2022 forventes i dialog med deres nærmeste leder at konstruktivt afsøge muligheder for projektaktiviteter, hvor de kan bidrage, men det skal understreges, at det er et fælles ansvar for alle i instituttet at medvirke til at finde projektaktiviteter til disse medarbejdere, og dette kan også omfatte projektaktiviteter i andre sektioner/dele af instituttet.

Ophører Ecoscience med at undervise?

Nej, Ecoscience vil fortsat bidrage med supervision af studerende og også fortsat bidrage med undervisning i kurser på andre institutter. Generelt er kursusundervisning ikke nogen gylden forretning rent økonomisk, og derfor skal vi overveje, hvornår det giver mening for den enkelte medarbejder i forhold til prioritering af opgaver og i forhold til at bistå andre institutter med vores unikke kompetencer.

Skal vi nu løbe endnu hurtigere?

Der løbes stærkt i Ecoscience, og budskabet er ikke, at der skal løbes endnu stærkere. Vi skal blive bedre til at sikre fremdrift på og afvikling af de eksternt finansierede projekter. Vi skal have fokus på at sikre overhead og/eller anden form for inddækning på de eksternt finansierede projekter, og vi skal have fokus på at få brugt vores ressourcer så godt som muligt på tværs i instituttet.

Er der grundlag for optimisme?

Ja, der er al mulig grund til optimisme i instituttet. Så længe vi sikrer god fremdrift på vore eksternt finansierede projekter, så har Ecoscience en god forretningsmodel. Samtidig er vi i den situation, at vi i løbet af 2021 og begyndelsen af 2022 har hjemtaget et imponerende antal forsknings- og rådgivningsopgaver. Der er således god brug for vores ekspertise, og vi har opgaver til at sikre en god økonomi fremadrettet. I ledelsen har vi derfor en god mavefornemmelse i forhold til, at vi i 2022 kan få skabt balance i instituttets økonomi med de herover beskrevne tiltag.

Q2

2021