Strategi

Strategi 2021 - 2025 for Institut for Ecoscience

Strategien er tænkt og skrevet i tæt samarbejde mellem instituttets medarbejdere og ledelse. Instituttet har i de seneste år gennemgået store forandringer, hvor vi er gået fra et stort institut, som var fusioneret med det nuværende Institut for Biologi, til et selvstændigt institut. I forlængelse af opsplitningen skiftede instituttet ligeledes institutleder.
Arbejdet med en institutstrategi blev således igangsat allerede i foråret 2020, hvor instituttets sektioner udformede faglige strategier for deres arbejde, inklusive analyser af styrker, svagheder, trusler og muligheder samt fremtidige behov, og ledelsen gik i gang med indledende baggrundsanalyser. I løbet af 2020 kom Aarhus Universitet med en ny strategi for universitetet. Arbejdet med en institutstrategi blev genstartet i vinteren 2020/2021, hvor ledelsen udarbejdede et udkast med baggrund i sektionernes input og baggrundsanalyserne og under hensyntagen til rammerne inden for universitets nye strategi. Dette nye udkast til strategi blev præsenteret for instituttets sektionsledere i foråret 2021 og herefter sendt i sendt i høring i de respektive sektioner. Til sidst blev det behandlet i den udvidede ledelse efter sommeren 2021 og publiceres 8. oktober 2021.

Strategien i kontekst

Strategien ledsages af en række interne dokumenter, der skal understøtte og forankre arbejdet i instituttet med at implementere instituttets vision og mål:

Flere understøttende dokumenter publiceres løbende med implementeringen.

For at sikre bindingen mellem Ecosciences strategi og videre op på både fakultets- og universitetsniveau er der en direkte sammenhæng mellem målene, som præsenteres i denne strategi med målene i Technical Sciences’ Strategy 2025 (publiceres ultimo 2021) og Aarhus Universitets Strategi 2025.

Hvordan vi sammen skaber et velfungerende Institut for Ecoscience - generelle forventninger til alle medarbejdere

Institut for Ecoscience bygger på samarbejde og fællesskab, hvor vi tager hensyn til hinanden og udviser respekt, åbenhed og tolerance. Enhver medarbejder bør således kende instituttets overordnede vision og mål og forsøge at afbalancere dem med egne interesser og karrieremål. Dette dokument opsummerer de forventninger, som medarbejdere og ledelse i fællesskab bør leve op til: ECOS forventningsafstemning