Strategi

Strategi 2021 - 2025 for Institut for Ecoscience

Strategien er tænkt og skrevet i tæt samarbejde mellem instituttets medarbejdere og ledelse. Instituttet har i de seneste år gennemgået store forandringer, hvor vi er gået fra et stort institut, som var fusioneret med det nuværende Institut for Biologi, til et selvstændigt institut. I forlængelse af opsplitningen skiftede instituttet ligeledes institutleder.
Arbejdet med en institutstrategi blev således igangsat allerede i foråret 2020, hvor instituttets sektioner udformede faglige strategier for deres arbejde, inklusive analyser af styrker, svagheder, trusler og muligheder samt fremtidige behov, og ledelsen gik i gang med indledende baggrundsanalyser. I løbet af 2020 kom Aarhus Universitet med en ny strategi for universitetet. Arbejdet med en institutstrategi blev genstartet i vinteren 2020/2021, hvor ledelsen udarbejdede et udkast med baggrund i sektionernes input og baggrundsanalyserne og under hensyntagen til rammerne inden for universitets nye strategi. Dette nye udkast til strategi blev præsenteret for instituttets sektionsledere i foråret 2021 og herefter sendt i sendt i høring i de respektive sektioner. Til sidst blev det behandlet i den udvidede ledelse efter sommeren 2021 og publiceres 8. oktober 2021.

Strategien i kontekst

Strategien ledsages af en række interne dokumenter, der skal understøtte og forankre arbejdet i instituttet med at implementere instituttets vision og mål:

Flere understøttende dokumenter publiceres løbende med implementeringen.

For at sikre bindingen mellem Ecosciences strategi og videre op på både fakultets- og universitetsniveau er der en direkte sammenhæng mellem målene, som præsenteres i denne strategi med målene i Technical Sciences’ Strategy 2025 (publiceres ultimo 2021) og Aarhus Universitets Strategi 2025.